Ethical standards of recruitment icon

ETISK KODEKS

God rekruttering af lægepersonale til den danske sundhedssektor

Danske Regioner har som medlem af HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employer´s Association) forpligtiget sig i forhold til et sæt etiske retningslinjer for international rekruttering af sundhedsfagligt personale.

HOSPEEM opfordrer i retningslinjerne deres medlemmer til at sætte etiske standarter i forhold til eksterne leverandører.

Vi vil i den sammenhæng pointere, at Medicolink igennem sit virke lever op til god praksis for international rekruttering, som den er formuleret af både Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Verdenslægeforsamlingen (WMA) og i de vedtagne HOSPEEM-EPSU retningslinjer.

Medicolink:

 • Diskriminerer ikke ansøgere på baggrund af køn, etnicitet, seksuel observans, handicap eller politisk overbevisning
 • Foretager ikke rekrutteringer af kandidater fra lande, der figurerer i WHO´s liste over udviklings- og transitionslande, der oplever kritisk mangel på sundhedspersonale
 • Indleverer årligt aktivitetsstatistik til relevante myndigheder til understøttelse af udformning af overblik over sundhedspersonalesituationen i de respektive lande
 • Sikrer at samtlige stillinger i virksomheden er slået op på åbne platforme og tilgængelige for alle potentielle ansøgere.
 • Sikrer sig, at samtlige rekrutteringer og ansættelser hviler på gyldig juridisk grund
 • Foretager kun rekrutteringer til stillinger med tydeligt formulerede og bindende vilkår for arbejdstager og arbejdsgiver
 • Informerer kandidaten fuldt ud i forhold til de tilbudte vilkår og omstændigheder: arbejdstidsmæssigt, opgavemæssigt, lønmæssigt, økonomisk, skattemæssigt, opsigelsesmæssigt etc.
 • Arbejder kun med åbne kontraktsæt, hvis indhold er kendt af både den rekrutterede kandidat og den ansættende arbejdsgiver
 • Opfordrer i alle tilfælde til, at rekrutterede kandidater overholder opsigelsesvarsler og/eller tillægsaftaler indgået i forbindelse med jobskifte
 • Kommunikerer før kontraktunderskrivelse tydeligt i skrift, hvilke forventninger, der skal opfyldes forud for tiltrædelse i stillingen
 • Overholder love og psykologfaglige retningslinjer i forbindelse med psykologisk screening af vores kandidater
 • Sikrer at jobsøgende kandidater ikke skal afholde udgifter i forbindelse med egen rekrutterings- og opkvalificeringsproces ved firmaet
 • Sikrer sig at medfølgende familie informeres og inkluderes intensivt i beslutningen om job- og landeskifte
 • Sikrer, at der tages hånd om kandidatens medfølgende familie under forberedelsesforløb og efter ankomst til Danmark
 • Afgiver ingen løfter i rekrutteringsprocessen, der ikke bliver overholdt og sikrer under rekrutteringsprocessen en realistisk forventningsafstemning for alle involverede partner
 • Forpligter på ingen måde den rekrutterede kandidat efter arbejdsforholdets begyndelse
 • Informerer samtlige kandidater omkring muligheden for faglig organisering i deres kommende arbejde
 • Informerer, under hensyntagen til kandidaternes privatliv, om alle oplysninger med mulig indvirkning på det fremtidige arbejdsforhold til arbejdsgiver
 • Gen-rekrutterer ikke tidligere rekrutterede kandidater
 • Støtter individets ukrænkelige ret til at forfølge et liv og en karriere, hvor det end måtte ønske det
 • Støtter via sin status som erhvervspartner Læger Uden Grænsers arbejde blandt verdens mest udsatte og svageste grupper

Vi opfordrer alle vores kunder, kolleger og interessenter til at stå i løbende dialog omkring etikken indenfor vores virkefelt. Medicolink påtager sig desuden et løbende ansvar for at prøve at bevæge vores branches ageren, så den flugter med ovennævnte standarter.

Ethical standards of medical recruitment of Medicolink medical recruitment company

Se vores tilbud til ansøgerne …

 • We offer dedication, support, and guidance during the entire recruitment process
 • create a comprehensive portfolio of your skills to present to your potential employer
 • continuously keep in close contact with both you and your future employer

Please read more about the language course

You can find out more about our services here 

Contact us